Керування компанією відбувається за допомогою набору різноманітних управлінських елементів. Тобто виконується планування, визначаються цілі та задачі, а також заходи для їх досягнення. Але для цього потрібно відстежувати та коригувати ефективність роботи. Виміряти її зазвичай найлегше по фінансових показниках, тобто виконувати бюджетування.

Які завдання виконує бюджетування на підприємстві?

Задля контролю фінансових потоків на підприємствах використовують спеціальні таблиці, де вносять інформацію про витрати, зобов'язання, прибутки та інші показники діяльності компанії. Саме вони й називаються бюджетами.

Іншими словами, бюджет підприємства — це згруповані дані про всі грошові потоки. Тобто це своєрідний план витрат та доходів, висловлений у грошовому або натуральному вигляді.

Складається бюджет на встановлений період. Зазвичай їх планують на рік, з розбивкою на квартали або місяці. Але остаточний термін залежить безпосередньо від того, наскільки довгострокові цілі встановлені в компанії.

Складається документ як для підприємства загалом, так і для окремих підрозділів, продуктів або функцій. Наприклад, можуть бути складені окремі документи для продажів та виробництва або бюджет прибутків та витрат.

Види бюджетування

Бюджетування не є обов'язковим, але суттєво полегшує керування компанією. Кожен документ розробляється індивідуально залежно від особливостей бізнесу. Є декілька видів бюджетування на підприємстві:

 1. Операційний бюджет. Цей тип розрахунків фокусується на плануванні доходів та видатків, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства. Містить різні підрозділи, такі як бюджет продажів, бюджет виробництва, бюджет витрат на працю та інші, які допомагають керувати операційними витратами та доходами.
 2. Інвестиційний бюджет. Призначений для планування капітальних вкладень підприємства. Він містить розподіл фінансових ресурсів на придбання активів, розвиток проєктів, інвестиції в нові технології та інші інвестиційні цілі.
 3. Касовий бюджет. Фокусується на плануванні надходжень та виплат коштів протягом певного періоду часу. Його метою є забезпечення достатньої ліквідності та управління потоками коштів для забезпечення безперервності діяльності підприємства.
 4. Витратний бюджет. Охоплює всі витрати компанії за певний період часу, включаючи змінні та постійні витрати, такі як оренда, заробітна плата, комунальні послуги, матеріали та інші операційні витрати.
 5. Бюджет по відділах або проєктах. Дозволяє керувати розподілом фінансових ресурсів на конкретні відділи підприємства або виконання окремих проєктів, що допомагає контролювати та оцінювати ефективність роботи кожного відділу чи проєкту.

Система бюджетування дозволяє значно підвищити ефективність діяльності компанії, адже за наявності документів стає можливим не просто бачити та оцінювати роботу, а й прогнозувати її результати.

Бюджетування виконує цілий ряд важливих для підприємства завдань:

 • виважене розподілення ресурсів;
 • планування та контроль прибутків та витрат;
 • своєчасне виконання власних обов'язків перед контрагентами, покупцями та постачальниками;
 • мінімізація ризиків виникнення касових розривів (нестача коштів для поточних витрат);
 • оцінювання ефективності роботи окремих підрозділів;
 • контроль досягнення встановлених цілей.

Етапи впровадження бюджетування

Кожен бюджет складається індивідуально під окреме підприємство. Застосовуються різні методи та системи. Але при цьому потрібно дотримуватись основних принципів бюджетування, які дозволяють створити ефективний інструмент для покращення діяльності компанії.

Головні принципи бюджетування

 1. Цілепокладання та планування. Бюджети мають бути побудовані відповідно до стратегічних пріоритетів та цілей компанії.
 2. Узгодженість та зв'язок. Бюджети різних підрозділів та відділів повинні бути взаємопов'язані та узгоджені один з одним. Взаємодія між бюджетами забезпечує цілісну та ефективну роботу підприємства.
 3. Гнучкість та адаптивність. Бюджети повинні бути гнучкими, щоб адаптуватися до змін довкілля або внутрішніх умов. Це дозволяє швидко реагувати на зміни та коригувати стратегії за потреби.
 4. Реалістичність. Бюджети повинні бути реалістичними, ґрунтуватися на доступній інформації та реальних даних. Нереалістичні бюджети можуть призвести до недостатньої алокації ресурсів або невиконання поставлених цілей.
 5. Відповідальність та контроль. Чітко визначені відповідальні особи мають бути призначені для виконання та контролю за реалізацією бюджетів. Це сприяє ефективному моніторингу виконання планів та управління ризиками.
 6. Безперервний аналіз та корекція. Бюджети потребують постійного аналізу та оцінки для ідентифікації відхилень від плану. Корективні дії повинні застосовуватися для усунення проблем та досягнення поставленої мети.
 7. Відповідність стратегії та операцій. Бюджети мають бути співвіднесені з більш загальними стратегічними цілями підприємства та підтримувати виконання операційних завдань для досягнення стратегічного успіху.
 8. Єдність. Усі підрозділи мають використовувати один підхід до створення бюджетів.
 9. Бездефіцитність. Витрати компанії не можуть перевищувати дохід.
 10. Цільові. Важливий контроль за цільовим використанням коштів, суворо на встановлені дії.
 11. Правдивість. Інформація в документі має бути повною, реальною та обґрунтованою. Завдяки цьому мінімізуються ризики розходжень з фактичними показниками в майбутньому.

Ці принципи є основою ефективного бюджетування для підприємства, забезпечуючи правильну організацію фінансових ресурсів та максимізацію результатів діяльності підприємства.

Існує кілька методів бюджетування, кожен з яких має свої особливості та може бути застосований залежно від цілей та специфіки підприємства.

Методи бюджетування

 • Інкрементальне (тривале). Цей метод ґрунтується на попередньому періоді та передбачає збільшення чи зменшення бюджету на наступний період з урахуванням інфляції, цінових змін та інших факторів. Він є найпоширенішим методом.
 • Базове (нульове). Передбачає створення бюджету з нульової відправної точки, де кожен елемент витрат й доходів переглядається та підтверджується, на відміну від простого коригування попереднього періоду. Це дозволяє більш точно визначити та обґрунтувати кожну статтю бюджету.
 • Пов'язане (системне). Передбачає розробку бюджету кількох підрозділів чи функціональних областей компанії, причому бюджети цих підрозділів пов'язані та впливають один на одного.
 • Цільове. Спрямовано встановлення цілей та завдань, після чого бюджет створюється з урахуванням цих факторів. Це дозволяє побудувати показники відповідно до бажаних результатів.
 • Флексибельне. Передбачає створення бюджету, який може адаптуватися до змін обсягів виробництва або інших факторів, що дозволяє більш ефективно управляти витратами та доходами за умов, що змінюються.
 • Ресурсне. Фокусується на визначенні та розподілі ресурсів, необхідних для виконання проєктів чи конкретних цілей компанії. Він допомагає оптимізувати використання активів задля досягнення поставлених завдань.
 • Проєктне. Спрямовано для конкретних проєктів чи ініціатив, що дозволяє контролювати витрати та ресурси.

Впровадження системи бюджетування на підприємстві — це складний процес, який потребує послідовних кроків та підготовки.

Підготовчий етап:

 • оцінка поточного стану;
 • створення команди.

Планування:

 • встановлення цілей;
 • вибір методу та типу бюджетування;
 • розробка бюджетних правил та процесів.

Збір даних та підготовка бюджету:

 • збір інформації;
 • розробка бюджету.

Затвердження та реалізація:

 • затвердження бюджету;
 • розподіл відповідальності;
 • впровадження та навчання.

Контроль та аналіз:

 • моніторинг виконання бюджету;
 • аналіз відхилень.

Корекція та покращення:

 • коригування бюджету;
 • поліпшення процесів.

Висновки

Кожен етап впровадження бюджетування вимагає уваги до деталей, активної участі персоналу та керівництва. Також потрібні постійний моніторинг та аналіз результатів для досягнення цілей компанії.