SWOT-аналіз — це один з основних інструментів, що використовуються в бізнесі для оцінки поточного стану компанії, виявлення її сильних і слабких сторін, а також можливостей і загроз. Акронім «SWOT» походить від перших літер англійських слів Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості) та Threats (загрози). SWOT-аналіз дозволяє провести комплексну оцінку ситуації, визначити стратегічні напрями розвитку та ухвалити рішення на основі отриманих даних.

Що таке SWOT-матриця?

Матриця SWOT є чотирисекторною таблицею, в якій кожен з 4 квадрантів відповідає одній зі складових аналізу. У лівому верхньому квадранті розташовуються сильні сторони компанії, у правому верхньому — слабкі сторони. У лівому нижньому квадранті відображаються можливості для розвитку підприємства, а в правому нижньому — загрози.

SWOT-аналіз: переваги

Основними перевагами SWOT-аналізу є його простота та доступність. Для проведення аналізу не потрібно спеціальних знань чи навичок, а результати отримані на основі аналізу дозволяють виявити ключові фактори успіху або невдачі підприємства. Крім того, SWOT-аналіз дозволяє оцінити поточну стратегію компанії та визначити потенційні можливості для її покращення.

SWOT-аналіз: приклад

Для найкращого розуміння процесу проведення SWOT-аналізу розглянемо приклад. Припустимо, що у нас є компанія, що займається виробництвом та продажем одягу.

Сильні сторони:

 • висока якість продукції;
 • широкий асортимент товарів;
 • стійкі відносини з постачальниками.

Слабкі сторони:

 • висока конкуренція на ринку;
 • обмежені ресурси для маркетингових активностей;
 • недостатня автоматизація процесів.

Можливості:

 • розширення асортименту товарів;
 • ведення онлайн-продажів;
 • пошук нових ринків збуту.

Загрози:

 • можливе падіння попиту на одяг у економічну кризу;
 • можливість появи нових конкурентів;
 • зміни в законодавстві, які стосуються галузі.

SWOT-аналіз діяльності підприємства

Застосування SWOT-аналізу підприємства дозволяє компанії оцінити своє становище на ринку та виробити стратегію розвитку. Аналіз сильних та слабких сторін допомагає визначити, на чому слід сконцентруватися для досягнення конкурентних переваг. Оцінка можливостей та загроз допомагає виділити стратегічні напрями розвитку та вжити заходів щодо мінімізації ризиків.

Сильні та слабкі сторони підприємства

Сильні сторони — це фактори, які відрізняють компанію від конкурентів і сприяють її успіху. Це може бути висока якість продукції, унікальна пропозиція або ефективна система керування.

Слабкі сторони — це недоліки або проблеми, які обмежують розвиток підприємства. Це може бути низька ефективність процесів, відсутність певних компетенцій чи слабка фінансова стійкість.

SWOT-аналіз особистості

SWOT-аналіз не обмежується лише бізнесом, також може бути використаний для аналізу особистості. У цьому випадку сильні та слабкі сторони людини можуть бути пов'язані з її якостями, навичками та досвідом роботи. Аналіз можливостей і загроз допомагає визначити стратегію розвитку та вжити заходів щодо досягнення поставленої мети.

SWOT-аналіз є важливим інструментом у бізнесі, який дозволяє об'єктивно оцінити поточне становище компанії та виробити стратегію розвитку. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства допомагає виділити ключові фактори успіху чи невдачі, а оцінка можливостей та загроз дозволяє виробити рішення на основі отриманої інформації. SWOT-аналіз також може бути використаний для аналізу особистості та визначення стратегії розвитку на індивідуальному рівні.