Фінансова звітність підприємства — складний та багатогранний процес, до якого входить багато різноманітних паперів. Одним з найбільш відомих є баланс. Інші використовуються менш активно, але також вважаються важливими для розвитку компанії. Звіт про рух грошових коштів — це один із найбільш складних інструментів управління бізнесом. Але його значущість для повноцінного існування підприємства складно переоцінити.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт показує рух грошових коштів, котрий виникає в процесі здійснення діяльності підприємства. У ньому є дані про активи, які знаходяться у касі фірми, та інформація про надходження, зняття та перекази з банківських рахунків. Суми формуються із усіх надходжень та виплат фірми. Різниця між ними та залишок на момент початку розрахунку і є результат звіту.

Типовий приклад Звіту про рух грошових коштів — це депозити на банківських рахунках. Якщо внесок за три місяці, не показати в Звіті, отримати дані по коштах буде непросто. У П(С)БУ вони не згадуються. Тому Звіт охоплює рахунки 301, 302, 311, 312, 313, 314, 351. Окрім того, зображаються гроші «в дорозі» у гривнях та іноземній валюті (рахунки 333, 334).

Грошові потоки розподілені по трьох напрямках діяльності, що спрощує аналіз фінансового стану компанії на певний період. Завдяки цьому вдається максимально синхронізувати витрати та надходження коштів і сформувати фінансовий запас. Це дає змогу запобігти дефіциту коштів. В окремих випадках це допомагає уникнути банкрутства компанії.

Методика складання Звіту про рух грошових коштів може відрізнятися залежно від призначення. До розділу операційної діяльності є можливість складати звіт непрямим способом. Він же допомагає під час аналізу та прогнозування. Простіший прямий метод, який застосовується для визначення руху коштів у фінансовій та інвестиційній діяльностях.

Грошові кошти — це

Цим терміном зазвичай називають будь-які кошти, які використовує компанія. Враховуються надходження за надані послуги і реалізовані товари, готівка, національна та іноземна валюта, усі інші види коштів.

У Звіті враховуються будь-які грошові кошти. Саме це допомагає якісно оцінити продуктивність діяльності компанії. Навіть грошові засоби для масштабування підприємства та прибуток, який гарантовано отримають у майбутній період, показують у Звіті.

До поняття «грошові кошти» належать:

 • надходження на банківські рахунки;
 • готівка в касах підприємства;
 • відсотки по депозитах;
 • кошти в дорозі (надходження майбутнього періоду);
 • цифрові та електронні гроші;
 • кошти в національній та іноземній валюті.

Грошові кошти підприємства можуть бути власні або позикові. У будь-якому випадку вони враховуються у Звіті.

Джерелом власних коштів може бути:

 1. Статутний капітал. Це кошти та інші активи, які власники фірми вкладають під час відкриття. До статутного капіталу можуть бути зараховані не тільки грошові кошти, але й обладнання, нерухоме майно, транспорт та інші матеріальні цінності.
 2. Виторг від основної діяльності. Оплата за товари чи послуги, які надає компанія, є головним джерелом надходження грошових коштів. Однак на це впливає конкурентне середовище, умови оплати, стан ринку, витрати на виробництво та вартість реалізації.
 3. Інші прибутки. Компанія має можливість отримувати доходи від інших видів діяльності. Наприклад, здаючи в оренду вільні будівлі, транспорт та обладнання.

Іноді власних коштів не вистачає для повноцінної діяльності компанії. Тоді використовують позичені. Джерелом є кредитування або цінні папери. У першому випадку фірма бере гроші у фінансових організацій, використовуючи для поточної та інвестиційної діяльності. До цього джерела належать довгострокові та короткострокові кредити. Акції, облігації та інші цінні папери, які випускає та реалізує компанія, дають можливість збільшити прибуток або залучити додаткові кошти для розвитку.

Грошовий потік — це

Означає будь-які надходження та витрати компанії. До цього поняття належать не тільки готівка, але і безготівкове переміщення коштів. У точному перекладі цей термін означає «рух грошових коштів».

Грошові потоки — це безперервний процес. Аналіз цього чинника активно використовують у фінансовому менеджменті. Саме він допомагає оцінити ефективність праці підприємства загалом і кожного окремого процесу.

Використовується декілька формул для грошового потоку. Вони відрізняються методами обчислення:

 1. Чистий грошовий потік — це зміни в залишках коштів за певний період. Враховуються загальні кошти.
 2. Операційний грошовий потік — це надходження і витрати фірми в ході постійної діяльності.
 3. Фінансовий потік — це рух коштів, пов'язаний зі змінами довгострокового капіталу. Як власного, так і позиченого.
 4. Загальний потік — це фактичні кошти, які надходять до фірми та витрачаються нею за певний період.

Повноцінно активне підприємство постійно формує як доходи, так і витрати. Враховувати обидва чинники — обов'язково. Наприклад, несвоєчасна сплата за поставлені товари та послуги може призвести до виникнення касового розриву. Це своєю чергою позбавить підприємство можливості розрахуватися за власними зобов'язаннями.

У Звіті про рух грошових коштів ключовим поняттям є чистий потік. Його обчислюють за трьома показниками:

 1. Операційна діяльність. Сукупність надходжень за продаж товарів, послуг, виплат за оренду, витрати на забезпечення та обслуговування цього процесу. Також враховують податок на дохід.
 2. Фінансова діяльність. Рух коштів по кредитах або лізингу. Сплата відсотків за використання позичених коштів.
 3. Інвестиційна діяльність. Купівля або продаж нематеріальних активів та інші інвестиційні дії, які не підпадають під визначення грошових коштів.

Довідка! Окремим чином у Звіті вираховують зміни від курсових різниць. Вони відзначаються поза вказаними видами діяльності.

Види рухів

Під час складання Звіту фахівці використовують два методи: прямий та непрямий. У першому випадку виконати завдання легше, але деякі чинники залишаються поза увагою. Наприклад, кредитні заборгованості та дебіторка. Другий метод призначений для управління усім капіталом. Він безпосередньо пов'язаний з балансом та враховує прибутки майбутніх періодів, отримання та сплати за кредитними зобов'язаннями, амортизацію та інші важливі параметри.

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Суть складання Звіту за прямим методом — дуже проста. Для цього навіть не потрібні глибокі знання фінансового та бухгалтерського обліку. Формула для розрахунку являє собою надходження грошових коштів за мінусом витрат.

Процес формування Звіту складається всього з чотирьох етапів:

 • збір даних;
 • розробка форми документу;
 • внесення вхідних даних;
 • розрахунок внутрішніх оборотів.

Для Звіту потрібна інформація, яку отримують з касових документів та банківських виписок. Зазвичай використовують облікову програму. Це дає змогу автоматично сформувати звіти за потрібний період. Необхідна інформація щодо:

 • строків операцій;
 • сум;
 • типів (надходження або сплати);
 • контрагентів (кому або від кого було здійснено перерахування).

Звіт про рух грошових коштів непрямим методом з формулами

Рух коштів у цьому випадку отримують шляхом коригування чистого прибутку. До значення чистого прибутку додають амортизацію, прибуток або збитки від неопераційної діяльності та зміну залишків по кредитах за дебіторськими заборгованостями.

Суть методу полягає у пошуку змін залишку коштів через рівняння балансу. Він тому і зветься непрямим, бо для отримання даних про рух коштів використовуються інші компоненти балансу. Наприклад, якщо у підприємства спостерігається збільшення дебіторської заборгованості, то обов'язково буде зменшення грошових коштів. Зріст кредиторської заборгованості повинно супроводжуватися зростанням грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів непрямим методом: приклад

Активи

На початок періоду

На кінець періоду

Пасиви

На початок періоду

На кінець періоду

Необоротні активи

750 000

745 000

Власний капітал

829 000

873 280

Основні засоби

750 000

745 000

Статутний капітал

560 000

560 000

Оборотні активи

300 000

394 000

Нерозподілений прибуток

199 000

153 280

Виробничі запаси

120 000

120 000

Резервний капітал

70 000

160 000

Незавершене виробництво

59 000

59 000

Довгострокові зобов'язання

100 000

90 000

Товари

0

10 000

Банківські кредити

100 000

90 000

Дебіторська заборгованість

0

165 000

Поточні зобов'язання

121 000

175 720

Банківські рахунки

120 000

40 000

Кредитні заборгованості за товари та послуги

121 000

131 000

Каса

1000

0

Заборгованість по заробітній платі

0

5000

Заборгованість бюджету за податками

0

39 720

Піідсумок

1 050 000

1 139 000

1 050 000

1 139 000

Звіт

Чистий дохід

150 000

Собівартість

60 000

Валовий прибуток

90 000

Адміністративні витрати

25 000

Витрати на збут

10 000

Прибуток від операційної діяльності

55 000

Фінансові витрати

1000

Прибуток до сплати податків

54 000

Податок на дохід

9720

Чистий прибуток

44 280

В тому числі й амортизація

5000

Форма 3

Правила заповнення Звіту затверджені наказом Мінфіну №433.

Найменування

Код

Звітний період

Додаткова інформація

Надходження

Видаток

Рух коштів по операційній діяльності

3500

70 869

0

Показує прибуток або збиток за певний період до вирахування податків

Амортизація

3505

52 496

Нарахована сума зносу необоротних активів

Зміни забезпечень

3510

0

2460

Дохід або збиток від нереалізованих курсових різниць

3515

0

200

Порівнюють статті 714 та 945. За умови від'ємного значення дані заносять у графу 3, за додатного — у 4

Дохід або збитки по негрошовим операціям та неопераційній діяльності

3520

0

44 604

Зростання чи зменшення оборотних коштів

3550

0

17 211

Довідка! Повну форму Звіту про рух грошових коштів по формі 3 для заповнення можна скачати тут.

Грошові надходження підприємства

Колообіг коштів — це невіддільна частина діяльності підприємства. Для реалізації товарів та послуг потрібне постійне вкладання в виробництво. У майбутньому продаж продукції формує виторг компанії.

Грошовими коштами вважаються збільшення вигод завдяки надходженню цінних активів. Погашення зобов'язань та прийняття на баланс майна чи коштів (за винятком внеском власників) збільшує капітал фірми. Таким чином, до грошових надходжень можна віднести будь-які кошти, що надходять на банківські рахунки та до каси підприємства.

Як перевірити Звіт про рух грошових коштів

Перевірка Звіту виконується з метою виявлення арифметичних помилок, правильності класифікацій статей та збігів даних з іншими формами фінансової звітності. Під час перевірки враховуються такі чинники:

 • правильність перенесення даних із форми 2 (прибуток/збитки від основної діяльності);
 • відсутність у Звіті внутрішніх змін у грошових коштах;
 • зображення руху грошових коштів від інвестиційної, фінансової та операційної діяльностей;
 • відсутність помилок у розрахунках процентів за кредитами;
 • правильне зображення дивідендів.

Перевірка Звіту без ретельного вивчення інших фінансових паперів компанії неможлива. Під час процесу знадобляться:

 • первинна документація;
 • синтетичний та аналітичний обліки за рахунками грошових коштів;
 • докази відповідності касових апаратів чинному законодавству;
 • Головна книга;
 • оборотна відомість;
 • баланс;
 • інформація про всі відкриті рахунки банку.

Безпосередньо розрахунки виконуються на підставі двох рівнянь.

Для першого потрібно скласти чисті грошові джерела від операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей. Далі додати зміни офіційного курсу валют.

Для другого рівняння від грошових коштів на кінець звітного періоду треба відняти той же показник на початок періоду.

Чисті потоки по двох рівняннях повинні бути однакові. Головним показником є друге рівняння.

Тебе також можуть зацікавіти